Amethyst Stalactite 50x65mm
$65
Amethyst Stalactite 39x50mm
$48
Amethyst Stalactite 53mm
$52
Watermelon Tourmaline 15mm w/ Diamond
$145
Watermelon Tourmaline slices (2) 21-22mm
$115
Tourmaline Slice 13mm w/ Diamond
$140
Amethyst Stalactite 52mm
$45